MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

ZŠ navštívil Renarkon. Jak jsme dopadli?

« zpět
6. 2. 2018

I. třída - prožitkový program byl zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důležitý byl důraz na roli strachu v životě každého z nás. Třída je velmi komunikativní, přátelská, žáci mají o věci zájem. Jsou bezprostřední, avšak autoritu uznávají. Je zde žák dobře vedený paní asistentkou. Ostatní jej přijímají a snaží se mu pomoci. Všichni žáci se aktivně zapojili do celého programu.

II. A třída - prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. Žáci této třídy byli velice komunikativní, všichni v rámci možností respektovali předem stanovená pravidla a s nadšením plnili úkoly. Prokazovali vědomosti přiměřené svému věku a při pantomimě projevili v plné míře svou fantazii. Ve třídě panovala po celou dobu programu příjemná atmosféra jak ze strany žáků, tak také paní učitelky.

II. B třída - prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. Beseda se v této třídě nesla v duchu velmi přátelské atmosféry a spolupráce s žáky byla velmi příjemná. Bylo vidět úzké propojení paní učitelky s žáky, ve třídě panují kamarádské vztahy a žáci se k sobě navzájem chovají velmi hezky. Zadané úkoly plnili s nadšením, ochotou a při pantomimě projevili velkou míru fantazie a znalostí přiměřené ke svému věku.

III. třída - prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy i v dalších oblastech lidského života. Žáci III. třídy pracovali velmi aktivně, pojmenovali mnoho oblastí našeho života, při kterých je nejen stanovení, ale hlavně dodržování pravidel nezbytné. Při kresbě situací, co se všechno může stát při nedodržování pravidel v různém prostředí, namalovali situace s velkou dávkou fantazie. Prokázali tak nejen své výtvarné schopnosti, ale hlavně vědomosti a znalosti etických pravidel. Také vymezili situace, při kterých často chybujeme i my dospělí. Po celou dobu žáci dodržovali stanovená pravidla, chovali se velmi hezky k sobě navzájem, půjčování věcí mezi sebou probíhalo ukázkově, mají zautomatizováno požádání, poděkování a další projevy slušného chování k sobě. Na závěr si žáci vyrobili "Strom pravidel" - každý sám vymyslel nějaké pravidlo, nebo hned několik, které by podle jeho názoru bylo dobré ve třídě dodržovat. Pravidlo vepsal do jablíčka a pověsil na společný strom. Žáci tak dokázali sami sobě smysl a důležitost pravidel v životě. Ve třídě panovala stejně jako v celé škole příjemná a přátelská atmosféra, žáci pracovali aktivně, s úsměvem. Besedy v takové třídě jsou pro lektora zdrojem uspokojení a dobrého pocitu z práce.

IV. třída - prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému, schopnost navázat kontakt s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce. Na začátku programu lektorka řekla třídě, že jim nebude sdělovat cíl a smysl toho, co budou následující dvě hodiny dělat. Ve fantazii je přenesla společně s celou třídou na zaoceánskou loď, která však bohužel ztroskotala a všichni se ocitli na pustém ostrově. Mysleli ovšem, že každý zvlášť. Nakreslili si každý svůj ostrov a na druhou stranu sepsali, jak vypadá jejich první den na ostrově. K velkému překvapení lektorky projevili žáci nejen fantazii a výtvarný talent při kresbách, ale hlavně, a to se nestává, mnoho z trosečníků sepsalo doslova kapitolu románu. Při této aktivní práci byli ukáznění, nebylo třeba je napomínat, všichni pracovali zaujatě a s nadšením. Čím se žáci této IV. třídy liší od velké většiny ostatních? Tím, že jako jedni z mála nebyli solisté, ale vzpomněli si, že neztroskotali sami, ale s dalšími kamarády. Také v pokračování programu prokázali své kladné vlastnosti, slušné chování a co víc, dokázali přijít na to, co bylo smyslem tohoto programu. Pojmenovali zcela neomylně to, že cílem bylo nikoliv myslet na to, jak přežije každý sám, ale že je velmi důležitá spolupráce, táhnout za jeden provaz, pomáhat si. A to se nepodaří hned tak nějaké třídě. Z této třídy, stejně tak z celé školy, na lektorku působila atmosféra pohody, spolupráce, tolerance, slušnosti a úcty člověka k člověku.

V. třída - prožitkový program byl zaměřený na podporu a rozvoj spolupráce ve skupině, vzájemnou úctu a toleranci, posilování komunikačních dovedností a respektu. Každý sám sebe nakreslil v karnevalové masce a vznikla tak kolekce rozličných kostýmů, které byly lektorem následně připodobněné k rozmanitosti lidí celého světa. Žáci velmi dobře spolupracovali, byli aktivní a nápadití. Autority respektují dobře.

Lektoři Centra primární prevence Renarkon o.p.s.

« zpět