MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLNÍ DRUŽINAŠKOLNÍ JÍDELNAMIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o.

Bezlepkový jídelní lístek 23. 11. - 27. 11. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 23. 11. - 27. 11. 2020

Školní jídelna

Krajské kolo Logické olympiády 2020

18. 11. 2020 Soutěže a ocenění

Historie evropského myšlení sahá do Starověkého Řecka. Zrodila se řeč, rozum, způsob myšlení, příběh... Všechna tato slova překládáme z řeckého termínu logos. Ve škole děti píšou svůj vlastní příběh, snaží se prostřednictvím logiky porozumět světu kolem sebe. Jsme rádi, že se žáci naší školy zapojují i do mimoškolních aktivit, a můžeme tak sdílet radost Viktorky B. z V. třídy, která vyhrála krajské kolo soutěže Logická olympiáda. Nechť je pro tebe, Viktorko, naše škola plná příběhů se šťastným koncem.
 

Koník cválá po polích

17. 11. 2020 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Koník cválá po polích jsme se moc těšili na příjezd Martina na bílém koni. Seznámili jsme se s legendou o Sv. Martinovi i tradicích k tomuto dni. Děti si osvojily způsob života koní, zvládnou pojmenovat části koně, některé druhy koní i jejich potravu. Děti si vyzkoušely zručnost a koordinaci oka a ruky při zatloukání hřebíčků i vypichování špendlíkem. Zdokonalovali jsme i hrubou motoriku při přeskakování vysokých překážek, lavičky i chůzi po chůdách. Jemnou motoriku jsme procvičili trháním kapesníčků při výrobě husy i modelováním svatomartinských rohlíčků z plastelíny.
 

Co umí vítr a déšť

13. 11. 2020 Mateřská škola Sluníčka

V týdnu s názvem Co umí vítr a déšť se děti seznamovaly s typicky podzimním počasím. Povídali jsme si o změnách, které nastávají v přírodě na podzim, seznámili jsme se s koloběhem vody, vyzkoušeli jsme si, co vše musí kapka zvládnout po cestě z mraku na zem. Děti se seznámily s novou písničkou Vyletěl si pyšný drak a s básničkou Drak pohádkový, vyzkoušely si cvičení s owerbally a vyzkoušely si novou pohybovou hru Vítr.
 

Listopad, lísteček mi na zem spad

13. 11. 2020 Mateřská škola Sovičky

Celý týden děti provázela sovička Rozárka. Děti jí ukázaly, jak se naučily zpívat novou písničku Listopad, lísteček mi na dlaň spad, jak umí básničky s ukazováním, co všechno patří k podzimnímu počasí a jaké barvy vidíme v přírodě na podzim. Vyrobili jsme si společně strom Podzimníček a skřítka Podzimka, kde děti použily barvy podzimu. Udělali jsme si vycházky po okolí školky a to i v mlze:-) Pohráli jsme si na hřišti i s kamínky.
 

Draku, ty jsi vážně drak?

13. 11. 2020 Mateřská škola Motýlci

Týdnem s názvem Draku, ty jsi vážně drak? nás provázeli draci. Děti společnými silami vytvořily dračí bratříčky z kartonu, seznámily se s písničkou Máme draka na provázku a básničkou Draku, ty jsi vážně drak. Při výrobě dráčka na špejli si procvičily jemnou motoriku. V neposlední řadě si upevnily znalosti o zákonitosti střídání ročních období, předmatematické představy, rozvíjely představivost při tvoření dle své fantazie z přírodnin a dostupných materiálů a sluchové vnímání rozvíjely při hře na dostupné hudební nástroje.
 

Bezlepkový jídelní lístek 16. 11. - 20. 11. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 16. 11. - 20. 11. 2020

Školní jídelna

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Předmětem projektu je vybudování multimediálního, polytechnického a jazykového zázemí pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, IT vybavení a učebních pomůcek, které odpovídají současným požadavkům na výuku, jsou v souladu s aktuálními trendy na trhu práce a umožňují tak co největší propojení teorie s praxí.

Vybavení učebními pomůckami je důležitým předpokladem pro zkvalitnění vzdělávání a zvýšení efektivity výuky. V současné době je pro kvalitní vzdělávání nutné využívat nové metody výuky, které budou pro žáky atraktivní a budou podněcovat jejich kreativitu a chuť se učit. Projekt reaguje na rychlý vývoj moderních digitálních technologií a nových přístupů ve výuce cizích jazyků, přírodních věd, práci s digitálními technologiemi a technických a řemeslných oborů.

Celkové výdaje projektu: cca 7 500 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 884 971 Kč
Dotace MMR ČR: 90 %
Realizace: 2020–2021
 

Jak si vyrobit jednoduchého létajícího draka? (+ soutěž)

9. 11. 2020 Základní škola

K jednomu z typických symbolů podzimu patří pouštění draků. Víte, proč je tato tradice spojena právě s podzimem? Tato tradice pochází z doby, kdy obyvatelé venkova měli již po sklizni úrody z polí a děti měly více volného času než na jaře, kdy musely vypomáhat při zemědělských pracích. A také na rozdíl od jara, kdy bylo vše zaseto, se mohly děti po polích libovolně prohánět.

Vyrobte si létajícího draka podle svého, nebo podle www.wikihow.com/make-a-kite-out-of-a-plastic-bag či níže uvedeného videa, vyfoťte jej a zašlete podle pokynů na www.skolavaclavovice.cz/cs/casopis-vaclavacek/clanky/stan-se-redaktorem-skolniho-casopisu-vaclavacek-a-vyhraj#contents


 

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků a spolupráci s veřejností.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 687 011 Kč
Dotace MŠMT ČR: 85 %
Realizace: 2020–2022
 

Dráček Fráček

6. 11. 2020 Mateřská škola Sovičky

Povídali jsme si o podzimu, vyráběli různé dráčky, zpívali písničku o pyšném drakovi, tančili tanečky a venku tvořili z kamínků obrázky...
 

Bezlepkový jídelní lístek 9. 11. - 13. 11. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 9. 11. - 13. 11. 2020

Školní jídelna

Omezení provozu ZŠ a přechod na distanční vzdělávání (aktualizováno 1. 11. 2020)

1. 11. 2020 Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci, na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření se od pondělí 2. 11. 2020 do pátku 20. 11. 2020 omezuje provoz ZŠ na povinné distanční vzdělávání podle § 184a školského zákona. V souladu s metodikou pro distanční vzdělávání pokračujeme v distanční výuce v Google Classroom – více na www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/distancni-vzdelavani-v-google-classroom#contents kterou doplňujeme o interaktivní online výukový systém pro procvičování českého jazyka, anglického jazyka a matematiky – více na www.skolavaclavovice.cz/cs/mdl/clanky/umime-to-interaktivni-online-procvicovani-uciva#contents

Dotované obědy žáků jsou v období distančního vzdělávání odhlášeny. Pro přihlášení dotovaných obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny Marcelu Veseckou emailem jidelna@skolavaclavovice.cz nebo telefonicky 774 739 750. Obědy lze vyzvedávat v době od 12:00 do 12:30 hod. do jídlonosičů.

Školní družina a mimoškolní aktivity se v době distančního vzdělávání neorganizují.

Více na https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
 

Zvířátka v lese

30. 10. 2020 Mateřská škola Motýlci

V týdnu s názvem Zvířátka v lese si děti prohlubovaly své poznatky o lesních zvířatech. Děti poznávaly a pojmenovaly nejznámější zvířata žijící v našich lesích. Povídaly si, čím se živí a kde bydlí. Vyrobily si své lesní zvířátko, s kterým si také zahrály pohádku Budka. Seznámily se s písničkou a tanečkem Tancovala veveřička. Při rozvíjení své fantazie se nám povedlo vytvořit spoustu zvířátek z listí a přírodnin. Při pobytu venku jsme pozorovali měnící se podzimní přírodu.
 

Kamarádi zvířátka

29. 10. 2020 Mateřská škola Sovičky

Povídali jsme si o domácích mazlíčcích i zvířátkách ze statku, poznávali jsme jaké mají domečky, čím se živí, skládali jsme z papíru pejska a vymalovali barvou loutky zvířátek, seznámili jsme se s písničkou o kocourovi, tanečkem Myška a hrou Kočka a myš. Také jsme si nafoukli strašidelné dýně – dárek od p. Hrbáčkové – děkujeme!:-)
 

Bezlepkový jídelní lístek 2. 11. - 6. 11. 2020

Školní jídelna

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy. Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Podpora je poskytována na mléko. Dodávky jsou realizovány každý týden.

Dotace SZIF ČR: 100 %
Realizace: 2020–2021
 

Den vzniku samostatného československého státu

28. 10. 2020

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918. Jednalo se o jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska. Tehdejší Československo zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Vzniku První republiky vděčíme prvnímu prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi (TGM).

Oficiální označení Československá republika vydržela v různých obměnách až do roku 1992. Od roku 1945 (po 2. světové válce) se naše území skládalo z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, již bez Podkarpatské Rusi.

Další dělení republiky nastalo v novodobých dějinách – na Českou republiku a Slovenskou republiku v roce 1993.
 

Plody podzimu

27. 10. 2020 Mateřská škola Sluníčka

Děti si v týdnu s názvem Plody podzimu upevňovaly názvy stromů, učily se rozeznat stromy jehličnaté a listnaté, přiřazovaly k nim správný list, či jehličí a plod. Poznávaly stromy v okolí školky a školní zahrady. Naučily se spoustu nových her, seznámily se s novou písničkou a s novými básničkami nebo si vyzkoušely udělat šípkový keř pomocí rozfoukávání tuže.
 

Jídelní lístek 2. 11. - 6. 11. 2020

Školní jídelna

Bezlepkový jídelní lístek 26. 10. - 30. 10. 2020

Školní jídelna

Jídelní lístek 26. 10. - 30. 10. 2020

Školní jídelna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

Projekty a sponzoři

Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka

9. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice III (Šablony 3)

8. 11. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021

28. 10. 2020 Projekty a sponzoři

Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti

31. 8. 2020 Projekty a sponzoři

Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava

22. 6. 2020 Projekty a sponzoři

S roboty napříč předměty

23. 3. 2020 Projekty a sponzoři

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

27. 2. 2020 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019)

8. 9. 2019 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Ovoce, zelenina a mléko do škol ve šk. r. 2018/2019

3. 11. 2018 Projekty a sponzoři

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ a MŠ Václavovice II (Šablony 2)

1. 9. 2018 Projekty a sponzoři

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Václavovice

31. 8. 2018 Projekty a sponzoři